1.7.2023

Hoidossa

Ei ole tiedossa, kuinka paljon eurooppalaisten siilien vapaaehtoisia hoitajia Suomessa on.
Alue on hyvin kirjava: jotkut hoitavat muutaman tai muutaman kymmenen siiliä vuodessa, mutta satojen siilien vapaaehtoisia hoitajia on Suomessa vain kourallinen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Brittein saarilla hoitajia arveltiin vuonna 2015 olevan n. 800, ja määrän oletettiin olevan kasvussa (ks.Conservation Strategy for West-European Hedgehog (Erinaceus europaeus) in the United Kingdom (2015-2025)).

Jotta siilien (ja samalla myös muiden luonnonvaraisten eläinten) hoidon menetelmiä voitaisiin arvioida ja kehittää, uusi eläinsuojelulaki, Laki eläinten hyvinvoinnista, voisi parhaimillaan olla avuksi. Samalla voitaisiin luoda selkeitä yhteisiä käytäntöjä ja luoda hoitajien kesken toisiaan tukeva ja kehittävä verkosto. Taloudellisia ja käytännön resursseja olisi ohjattava hoitajien käyttöön, mutta tällä hetkellä valtion tukea toiminnalle voi saada vain harva, merkittäviäeläinmääriä hoitava yhdistys.

Siilien määrä ja Suomen luonnon monimuotoisuus on vähenemässä, joten hoidon tulisi tukea lajin/lajien suojelua kaikin mahdollisin menetelmin.

Mitä laki sanoo luonnonvaraisen eläimen hoidosta?

Laki eläinten hyvinvoinnista 29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito
sanoo yksiselitteisesti:
Loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten. Ensiavun jälkeen eläin on sen tilan salliessa vapautettava takaisin luontoon tai toimitettava hoitoon 61 §:ssä tarkoitettuun hoitopaikkaan. Jos eläintä ei voida vapauttaa eikä sen hoitoa voida järjestää, se on lopetettava.

Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve siili takaisin luontoon. Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu, eikä sitä saa ottaa lemmikiksi.

Eläin viedään mahdollisimman pian luonnonvaraisten siilien hoitoon erikoistuneen eläinlääkärin tutkittavaksi. Diagnoosin pohjalta tehdään päätös, voidaanko eläintä hoitaa vai olisiko se parasta lopettaa lisäkärsimysten välttämiseksi. (ks. Eutanasia eli lopetus).

Lisätietoa: Laki ja siili