6.7.2023

Laki ja siili

Ajankohtaista

Yle Uutiset 5.7.2023, Ulla Kuivasmäki: Kukaan ei tiedä, kuinka paljon on Suomessa on villieläimiä hoitavia yhdistyksiä tai henkilöitä – tähän tulee ensi vuonna muutos

Eurooppalainen siili (Erinaceus europaeus) on rauhoitettu.

Luonnonsuojelulaki 9/2023 (§ 68, § 69, § 70) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Nisäkkäisiin tai lintuihin kuulumaton eläinlaji voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti (Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista 9/2002) siilin (Erinaceus europaeus) ohjeellinen arvo on 101 €. Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Suurimmat syyt siilien häviämiseen ovat liikenne ja talvipesien puute.

Eläinten hyvinvointilaki

Uutta eläinsuojelulakia valmisteltiin 12 vuotta ja kahden hallituksen voimin. Nykyisen eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaava uusi laki, Laki eläinten hyvinvoinnista, tulee voimaan 1.1.2024. Luonnonvaraisten eläinten hoitajien toimintaa laki muuttaa siten, että 1.1.2024 alkaen luonnonvaraisten eläimien hoitamisesta pitää tehdä ilmoitus. Näin viranomaiset voivat valvoa hoidon laatua paremmin ja varmistaa, että eläimien hoito on osaavissa käsissä.

Lausunnossani kritisoin hallituksen esitystä eläinten hyvinvointilaiksi, kuten monet muutkin yhdistykset ja yksityishenkilöt, mutta näillä kannanotoilla ei ollut vaikutusta lain sisältöön: laki valmisteltiin keskustalaisen Maa- ja metsätalousministeriön toiveiden mukaan ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen johdolla.

Ks. myös Kuka kustantaa siilin hoidosta aiheutuneet kulut?

Eläinten oikeudet perustuslakiin -kansalaisaloite

Suomen eläinoikeusjuristit ry on laatinut esityksen eläinten perusoikeuksien kirjaamisesta perustuslakiin. Aloitteessa ehdotetaan Suomen perustuslain (731/1999) muuttamista niin, että perustuslakiin lisätään uusi 2a luku eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi.

Suomen lainsäädäntö lähtee siitä, että eläin rinnastuu esineeseen. Voimassa oleva eläinsuojelulainsäädäntö edellyttää periaatteessa eläimen hyvinvoinnista huolehtimista, mutta eläinten oikeuksia ei ole suojeltu perustuslaissa. Käytännössä eläimen hyvinvointi on alisteinen ihmisten mahdollisuuksille hyödyntää eläimiä esimerkiksi tuotannossa ja hyödykkeinä, eikä eläimen hyvää tunnisteta itseisarvoisena.

Eläinpolitiikka ja hallitusohjelma 2023

Suurin osa suomalaisista pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä, mutta uusi hallitusohjelma ei tätä tunnusta:

  • Turkistarhausta ei lopeteta toisin kuin muualla Euroopassa, vaan sen laatujärjestelmiä kehitetään yhdessä alan tuottajien kanssa.
  • Kotimaisen kalan kulutusta, saatavuutta ja vientiä lisätään, vaikka järvilohikannat, Saimaan nieriäkanta, harjus (merikannat), ankerias, taimen (merivaelteiset ja tietyt sisävesikannat) sekä merialueen vaellussiika ovat erittäin uhanalaisia. Osa suomalaisista kalalajeista on lisäksi vaarantunut tai silmälläpidettävä.
  • Liikuntasetelin käyttöalaan lisätään kalastus- ja eräpalvelut.
  • Merimetsojen ja valkoposkihanhien metsästystä helpotetaan. Hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että poikkeusluvalla haltuun otettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää.
  • Naakkojen ja varisten tappamista lisätään.
  • Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan ja hallitus aikoo toimia aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen.
  • Vieraslajien metsästystä ja tappamista aiotaan tehostaa.

Lähteet:
Hallitusohjelma eläintuotannon, metsästyksen ja turkistarhauksen puolella

Mitä hallitusohjelma tarkoittaa ympäristön kannalta?

Luonnonsuojelulaki

Uusi luonnonsuojelulaki on astunut voimaan 1.6.2023. Sen merkitys luonnonvaraisille eläimille on suuri. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliitto pitää lakia hyvänä, vaikka se ei vielä riitä pysäyttämään luontokatoa.